日本に住むベトナム人の就職・転職活動をサポート ベトキャリ

> > Đăng ký thành viên

Đăng ký thành viên

Thông tin đăng ký

Địa chỉ Email*
Mật khẩu*
Tên*
Tên phiên âm katakana*
Giới tính*
Ngày tháng năm sinh*
ngày/tháng/năm (Ví dụ:25/09/2010)
Nghề nghiệp mong muốn:
Số điện thoại*
Quốc gia*
Địa chỉ:
Quốc tịch*
Chọn trình độ học vấn sau cùng tại Việt Nam. Nếu không có mục tương ứng, vui lòng chọn mục「Khác」*

Những bạn đang học hãy lựa chọn năm dự định tốt nghiệp.

Chọn trình độ học vấn sau cùng tại Nhật Bản. Nếu không có mục tương ứng vui lòng chọn mục「Khác」*

Những bạn đang học hãy lựa chọn năm dự định tốt nghiệp.

Tư cách lưu trú*
Kì hạn lưu trú*
ngày/tháng/năm (Ví dụ:25/06/2010)
Nguyên quán*
Mong muốn quay về Việt Nam:
Nhận diện hình ảnh*
Nhận diện hình ảnh